Фортеця міста Білгород-Дністровський

Кабінет англійської мови

 Головна

 Критерії оцінювання

 Тести

 Робота з матеріалом

Головна

 

ФОРМИ І МЕТОДИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ

Контроль на лекції, практичних, семінарських, лабораторних заняттях

v    вибіркове опитування перед початком занять

      фронтальне опитування за тестами,

      картками(5-10 хв.)

v    фронтальна перевірка домашнього завдання

v    письмове опитування (включаючи

       проведення вступного інструктажу),  

       розв’язання завдань біля дошки

v    оцінка активності студента на заняті

v    письмова контрольна робота(до 45хв.)

Контроль виконання позааудиторної роботи студентів

v перевірка конспектів, рефератів за запронованими викладачем запитаннями нового матеріалу

v індивідуальна співбесіда

v проведення навчальних конкурсів, олімпіад на краще знання навчальної дісципліни, кращого із спеціальності

v виконання колекцій, муляжів, електростендів, альбомів

 

 

 

ВИДИ І ФОРМИ КОНТРОЛЮ ЗАХОДІВ

 

Види контролю

Мета

Застосування

Поточний контроль

Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання конкретної роботи

Проведення практичних, лабораторних, семінарських занять

Підсумковий

контроль

Оцінка результатів навчання на певному

освітньому(кваліфікаційному) рівні або на окремих завершальних етапах

Семестровий, модульний контроль та державна атестація студента

 

 

 

Читання

Читання являє собою різні види роботи з оригінальною літературою за фахом та з метою поглиблення вивчення, ознайомлення, перекладу, пошуку потрібної інформації. Студент повинен вміти передавати отриману під час читання інформацію у вигляді перекладу на рідну мову, реферату або анотації.

Письмо

Студенти повинні навчатися викладати свої думки та отриману інформацію у вигляді твору, реферату, доповіді, а також вміти складати ділові папери та листи.

Поточний та підсумковий контроль

Поточний контроль проводиться на заняттях після вивчення теми у формі усного та письмового опитування. Підсумковий контроль проводиться в кінці кожного етапу, який включає заліки, а повний курс вивчення англійської мови завершується іспитом. Залік складається з тестового контролю та бесіди з викладачем, під час якої перевіряється рівень практичного володіння мовою відповідно до вимог програми за видами мовленнєвої діяльності.

Зміст курсу.

v    Прочитати оригінальний текст за фахом англійською мовою на знайому студенту тематику, обсяг тексту - 600-800 знаків за академічну годину. Допускається користування словником.

v    Текстовий контроль з граматики.

v    Усне повідомлення або бесіда на основі вивченого матеріалу за фахом та з життя студента. Обсяг висловлювань 10-15 речень.

Критерії оцінок.

Читання та порядок тексту з незначними смисловими та лексикограматичними помилками: «задовільно» - 600; «добре» - 700 ; «відмінно» - 800 надрукованих знаків за 45 хвилин.

Текстовий контроль: «задовільно» - 70-80% «добре» - 80-90% «відмінно» -90-100%.

Усне повідомлення або бесіда на основі вивченого матеріалу без значних помилок в обсязі 10-ти речень - «задовільно», 13-ти «добре», 15-ти - «відмінно».

 

ЗМІСТ МОВЛЕНЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета: вдосконалити набутті вміння та навички розмовної мови та аудіювання на більш широкому мовному матеріалі; сформувати готовність брати  участь у ситуативно-обумовленій бесіді з вивченої тематики; виступати з повідомленнями з питань, пов’язаних з фахом, життям та побутом студента.

Навчальна мовленнєва діяльність включає діалоги, монологи, бесіди, обговорення, інтерв’ю, дискусії характерні для ситуації нормативного спілкування з професійною метою, а також за матеріалами преси та літератури за спеціальністю.

Вимоги до усного спілкування:

v    розуміти мову на слух і брати участь в ситуативно обумовленій

     бесіді (обсяг висловлювань 12-20 речень);

v    Підготувати повідомлення на тему вивченого матеріалу 

     стосовно знайомих типових ситуацій (обсяг висловлювань 10-15

     речень).

Навчальні мовленнєві ситуації охоплюють такі теми:

1)               Привітання, знайомство, представлення

2)               Біографія. Опис зовнішності.

3)               Житло. Кабінет. Офіс.

4)               Робочих та вихідний день.

5)               Пори року. Погода. Сільськогосподарська робота в різні пори року.

6)               Сільськогосподарські інструменти та знаряддя.

7)               Покупки.

8)               Навчання в технікумі.                         

9)               Подорож поїздом, літаком, пароплавом, автомобілем.

10)          Митниця.

11)          Пошта.

12)          Готель.

13)          У лікарні.                   

14)          Сучасні засоби зв’язку, інтернет.

15)          Карти України та Великобританії.

16)          Сільське господарство України та Великобританії.

17)          Визначні місця Києва та Лондона.

18)          Державний устрій України та Великобританії.

19)          Свята.

20)          Майбутня професія.

21)          Види сільськогосподарських підприємств.

22)          Аграрна політика в Україні.

Зміст курсу вивчення англійської мови.

 

Головні завдання - повторення та закріплення раніше вивченого матеріалу; формування навичок спонтанної непідготовленої бесіди у достатньому обсязі побутових, сільськогосподарських та економічних тем на базі автоматизації основних граматичних конструкцій та лексики; вміння читати та реферувати фахову літературу в оригіналі.

 

Лексичний мінімум.

 

Активний лексичний мінімум - не меньше 2000-2200 слів та словосполучень.

 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ «АНГЛІЙСЬКА МОВА»

 

В умовах розширення міжнародних економічних зв’язків України виникає потреба якісно нового підходу до мовної підготовки висококваліфікованих фахівців аграрного профілю, яких вже не можливо уявити без належного володіння англійською мовою. Тому вивчення дисципліни «Англійська мова» є невід’ємною частиною підготовки фахівців сільського господарства.

Вимоги до фахівців сільського господарства нового типу в умовах ринкових відносин передбачають наявність високої культури і знання іноземної мови. Тому основне завдання курсу - практичне володіння англійською мовою. Випускник сільськогосподарського вищого навчального закладу повинен володіти навичками розмовної мови, читання, перекладу та

реферування текстів за фахом.            

Мотивацією щодо вивчення англійської мови служить професійна потреба студента стати високо кваліфікованим фахівцем з умінням спілкуватися англійською мовою та здобувати інформацію з новітньої зарубіжної літератури за фахом. Тому однією з особливостей її навчальної дисципліни в сільськогосподарському ВНЗ є його професійного орієнтований

характер.           

Мета вивчення англійської мови - сформувати практичне володіння англійською мовою як засобом спілкування у побуті та професійній діяльності, що включає:            

v    читання оригінальної літератури за фахом з повним розумінням прочитаного та його використання у професійній діяльності;

v    участь у бесіді на соціально-економічні та політичні теми;

складання ділових паперів англійською мовою.